dot dot
dot
English Version
dot
bulletBackground
bulletCommunity-Based Ecotourism
bulletCommunity Ecotourism Resources
bulletEcotourism Activities
bulletContact Address
bulletMap
dot
Newsletter

dot
dot
Webboard / กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระทู้
บ้านแม่กำปอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำส่วนกาแฟ จึงทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้ชาวบ้านเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต

โดยเฉพาะวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว จากสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีกระบวนการป้องกันปัญหา เพื่อให้คนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยโครงการ รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน บ้านแม่กำปอง หมู่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีนายพรมมินทร์พวงมาลา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

หลังสิ้นสุดกระบวนการวิจัย ชาวบ้านสามารถรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พืชสมุนไพร ไม้ดอกที่มีคุณค่าอย่าง ”ดอกเอื้องดิน” ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาตามวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน จากเข้าร่วมกระบวนการของงานวิจัย นอกจากนั้นยังนำเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้การจัดการของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบ ที่ประกอบด้วย กิจกรรมทางการท่องเที่ยว โปรแกรมและรูปแบบการท่องเที่ยว กฎระเบียบข้อบังคับการท่องเที่ยวของชุมชน คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน เน้นการกระจายรายได้ และผลประโยชน์ที่ลงสู่ชุมชนอย่างสมดุลย์

 

 

ธรรมชาติมากล้น                              ผู้คนน้ำใจดี

มากมีดอกเอื้องดิน             สู่ถิ่นเมี่ยงชาและกาแฟ

มียาแท้สมุนไพร                      ชื่นฉ่ำใจน้ำตกเย็น

เห็นวิวทิวเขาสวย    ร่มรื่นด้วยสวนสนบนม่อนล้าน

 

ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ที่ … แ ม่ กำ ป อ ง

 

dot


สร้างงานวิจัย พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวicon

หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ห่างไกลความเจริญแต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปีMore...


กิจกรรมท่องเที่ยวicon

วันแรกที่เดินทางมาถึงหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับจากผู้นำของหมู่บ้าน เจ้าของบ้านและผู้นำเที่ยวในชุมชน ผู้นำหมู่บ้านชี้แจงข้อมูลของหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบก่อน หลังจากนั้นเจ้าของบ้านพานักท่องเที่ยวเข้าบ้านพัก...More...


Article Name: Column3 - Article3This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...

More...
dot


Article Name: Column4 - Article1This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...

More...


Article Name: Column5 - Article1This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...

More...


Article Name: Column6 - Article1This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.