ReadyPlanet.com
dot dot
dot
English Version
dot
bulletBackground
bulletCommunity-Based Ecotourism
bulletCommunity Ecotourism Resources
bulletEcotourism Activities
bulletContact Address
bulletMap
dot
Newsletter

dot
dot
Webboard / กระดานถาม-ตอบ
dot
bulletกระทู้
บ้านแม่กำปอง

 

 

บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำส่วนกาแฟ จึงทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้ชาวบ้านเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต

โดยเฉพาะวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว จากสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีกระบวนการป้องกันปัญหา เพื่อให้คนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยโครงการ รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน บ้านแม่กำปอง หมู่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีนายพรมมินทร์พวงมาลา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

หลังสิ้นสุดกระบวนการวิจัย ชาวบ้านสามารถรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พืชสมุนไพร ไม้ดอกที่มีคุณค่าอย่าง ”ดอกเอื้องดิน” ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาตามวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน จากเข้าร่วมกระบวนการของงานวิจัย นอกจากนั้นยังนำเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้การจัดการของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบ ที่ประกอบด้วย กิจกรรมทางการท่องเที่ยว โปรแกรมและรูปแบบการท่องเที่ยว กฎระเบียบข้อบังคับการท่องเที่ยวของชุมชน คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน เน้นการกระจายรายได้ และผลประโยชน์ที่ลงสู่ชุมชนอย่างสมดุลย์

 

ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ที่ … แ ม่ กำ ป อ ง 

ธรรมชาติมากล้น       ผู้คนน้ำใจดี

มากมีดอกเอื้องดิน     สู่ถิ่นเมี่ยงชาและกาแฟ

มียาแท้สมุนไพร        ชื่นฉ่ำใจน้ำตกเย็น

เห็นวิวทิวเขาสวย       ร่มรื่นด้วยสวนสนบนม่อนล้าน

 


สร้างงานวิจัย พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวicon

หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ห่างไกลความเจริญแต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี


More...
dot Gallary Picture / รวมรูปแหล่งท่องเที่ยวแม่กำปองicon
More...กิจกรรมท่องเที่ยวicon

โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่กำปองicon

ประวัติและผลงานของคุณพรมมินทร์ พวงมาลาicon
dot
ติดต่อเรา
dot
หัวข้อ :  *
ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :  *
รายละเอียด :  *

รหัสป้องกันสแปม
:   CAPTCHA Image
   *
  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.